Algemene voorwaarden


Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Silverlinde B.V.

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1.1     Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, werkzaamheden, overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen tussen Silverlinde B.V. en de klant.
1.2     Afwijkingen van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Silverlinde B.V. en klant zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
1.3     De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 2 – Prijzen
2.1     Alle door Silverlinde B.V. gehanteerde prijzen zijn in euro’s, zijn inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, verzendkosten tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.2     Alle prijzen op die Silverlinde B.V. hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of anders kenbaar zijn gemaakt, kan Silverlinde B.V. te allen tijde veranderen.
2.3     Verhogingen van de kostprijzen of onderdelen daarvan, die Silverlinde BV niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding cq het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiden tot prijsverhogingen.
2.4     De klant heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Artikel 3 – Betaling
3.1     Betaling dient rechtstreeks via de website gedaan te worden. Indien anders schriftelijk overeengekomen, worden die voorwaarden gehanteerd.
3.2     Indien binnen de overeengekomen betalingstermijn geen of geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, is de klant van rechtswege in verzuim en is deze – zonder dat een ingebrekestelling is vereist – vanaf de factuurdatum een rente van 1% per maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
3.3     In geval van betalingsverzuim is Silverlinde B.V. gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten of deze te ontbinden.

Artikel 4 – Levering & Levertijd

4.1     Levering vind plaats zolang de voorraad strekt.

4.2     Levering van online bestelde producten vind plaats op het door de klant aangegeven adres, tenzij anders is aangegeven (ophalen op locatie).
4.3     De door Silverlinde BV opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij Silverlinde B.V. en klant uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4.4     De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Silverlinde B.V.

Artikel 5 – Overmacht
5.1     Indien Silverlinde B.V. als gevolg van overmacht niet (op tijd) kan leveren, heeft Silverlinde B.V. het recht om naar keuze de levering op te schorten, dan wel van de levering geheel af te zien.
5.2     Onverminderd het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek zullen als overmacht gelden omstandigheden buiten wil en toedoen van Silverlinde B.V., welke van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Silverlinde B.V. kan worden gevergd. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen van binnen- en buitenlandse overheden, brand, natuurrampen, stakingen, breuk van machines en/of gereedschappen, personeelsgebrek, niet beschikbaar zijn van vervoer en stagnaties in de aanvoer.
5.3     Indien een overmachtssituatie zich voordoet, zal Silverlinde B.V. met de klant overleggen omtrent de eventueel te nemen maatregelen, die tot doel hebben schade voor zowel Silverlinde B.V. als de klant zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.
5.4     Bij opschorting van de levering of het in zijn geheel afzien van de levering door Silverlinde B.V. wegens overmacht, is de klant niet gerechtigd tot enigerlei schadevergoeding.

Artikel 6 – Reclames
6.1     Klant dient bij of onverwijld na levering te onderzoeken of de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden.
6.2     Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 7 dagen na levering, en niet zichtbare gebreken terstond na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na levering, schriftelijk aan Silverlinde B.V. te zijn medegedeeld.
6.3     Het recht van reclame vervalt indien het afgeleverde zich niet meer in dezelfde staat bevindt als waarin het werd afgeleverd.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud en risico-overgang
7.1     De eigendom van de goederen blijft bij Silverlinde B.V. en gaat eerst over, wanneer de klant de verschuldigde prijs, rente, kosten, boetes en schadevergoedingen terzake van de geleverde goederen, inclusief voorafgaande en opvolgende levering en met inbegrip van de door Silverlinde B.V. ten behoeve van de klant verrichte of te verrichten werkzaamheden, zal hebben voldaan.
7.2    De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Silverlinde B.V. te bewaren. Het risico ten aanzien van beschadiging, verlies en/of waardevermindering van de producten gaat onmiddellijk na levering van de producten over op de klant.
7.3     Zolang de eigendom van de geleverde producten niet op de klant is overgegaan, is de klant niet bevoegd de producten op enige wijze te bezwaren, verpanden, tot zekerheid over te dragen of aan derden enig ander recht daarop te verlenen, behoudens het bepaalde in het volgende lid.

Artikel 8 – Niet-nakoming
8.1 Indien na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden aan het licht komen die Silverlinde B.V. een goede grond geven te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen, dan is Silverlinde B.V. bevoegd de nakoming van zijn verbintenis op te schorten. Silverlinde B.V. is bevoegd van de klant te verlangen dat deze voldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn volledige verplichtingen.
8.2 Indien de klant niet, niet tijdig of niet deugdelijk voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Silverlinde B.V. gesloten overeenkomst voortvloeit, is Silverlinde B.V. te alle tijde gerechtigd het recht de nakoming van al zijn verplichtingen jegens klant op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, één en ander onverminderd de overige rechten van Silverlinde B.V., waaronder het recht op schadevergoeding.
8.3 In geval één van de in het voorgaande lid genoemde omstandigheden zich voordoet, zullen alle vorderingen van Silverlinde B.V. op de klant terstond ten volle opeisbaar zijn en zal Silverlinde B.V. tevens het recht hebben alle andere overeenkomsten met klant op te schorten of te ontbinden.
8.4 Silverlinde B.V. is gerechtigd de overeenkomst terstond te ontbinden op het tijdstip dat de klant in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling wordt aangezegd, c.q. stillegging en liquidatie van de klant of diens onderneming, alsmede door beslaglegging, toetreding tot de Wet Schuldsanering, onder curatele stelling of indien de klant anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een deel daarvan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst tussen klant en Silverlinde B.V. voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
9.1 De aansprakelijkheid van Silverlinde B.V. voor directe schade in geval van niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren is beperkt tot de hoogte van het betreffende factuurbedrag.
9.2 Silverlinde B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
9.3 De beperking van de aansprakelijkheid hierboven geldt niet, indien de schade het gevolg is van grove schuld of opzet aan de zijde van Silverlinde B.V.
9.4 Aansprakelijkheid voor schade zal niet bestaan indien de klant ter zake van het risico van deze schade een verzekeringsovereenkomst heeft gesloten of redelijkerwijs had kunnen sluiten.
9.5 Onverminderd het bovenstaande is Silverlinde B.V. niet aansprakelijk indien de schade is ontstaan doordat Silverlinde B.V. is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen dan wel aan onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de afgeleverde zaken door de klant.
9.6 De klant vrijwaart Silverlinde B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Silverlinde B.V. toerekenbaar is.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing verklaard zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
10.2 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Silverlinde BV is gevestigd is bij uitsluiting bevoegd van eventuele geschillen tussen klant en Silverlinde B.V. kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Silverlinde B.V.
Achter Emer 17-19
4824 ZA BREDA